សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការសម្របសម្រួលដល់សិស្ស- និសិ្សតដែលរងផលប៉ះពាល់ពីកូវីដ-19