បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់ជាស្ថាពរប្រឡងអាហារូបករណ័ សន្តិភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនឆ្នាំ២០២២-២០២៧ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​(I-Track)សម័យប្រឡង ថ្ងៃពុធទី០១ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៣ មណ្ឌលៈ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា