សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្ដូរជំនាញនិង/ឬប្ដូរវេនសិក្សា សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី២ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនាឆ្នាំ២០២៣ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២៣