សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការព្យួរការសិក្សាសម្រាប់ វគ្គសិក្សាទី២ ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនាឆ្នាំ២០២៣ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២៣