សេចក្តីជូនដំណឹងការធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ ទិសតាមអនឡាញសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបញ្ចប់ ការសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថា្នក់ បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់