សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិច ត្រូនិករបស់គណៈសាស្ត្រាចារ្យ