ចាប់ផ្តើមសិក្សាពីថ្ងៃទី០៦ខែមីនាឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី០២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២៣ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ (កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរភាសា)