សេចក្តីជូនដមណឹង ស្តីពីការចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គទី៣ ចាប់ផ្តើមសិក្សាពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩ (កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរៈភាសា)