សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹ