សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាក្លឹបពិភាក្សាវែកញែក(UCDC) នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា អាណត្តិទី៥​ ឆ្នាំ២០២៣