សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិធីប្រគល់ បណ្ណជ័យលាភ