សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងពាកកណ្តាលវគ្គសិក្សាទ