ការអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងជំនាន់ទី១៤ វគ្កទី៣ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាប់ទី២២ វគ្កទី៣ និងការប្រឡងឡើងវិញ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី២២វគ្គទី២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០