ការអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងជំនាន់ទី១៤ វគ្កទី៣ ថ្នា