សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការទទួលស្វាគមន៍ និស្សិតទីម័រលេស្តទាំង១០នាក់ក្រោមការឧបត្ថម្ភ អាហារូបករណ៍មិត្តភាព កម្ពុជា-ទីម័រលេស្ត២០១៩-២០២៣

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches