សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបកប្រែសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា The Foruth Industrial Revolution (បដិវត្តន៏ឧស្សាហកម្មលើកទី៤) ដែលទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមជាផ្លូវការ ដោយវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches