សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី ការតែងតាំង លោក កែវ ឈា ជាព្រឹទ្ធបុរសថ្មី នៃសាលាតេជោសែន កិច្ចការរាជរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches