សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបើកមហោស្រពសិល្បៈ គំនូរសិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សា ឆ្នាំ២០១៧