សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការទទួលស្គាល់ សាលាសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលកម្មវិធីសិក្សា ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ