សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ រវាងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យសាន់យ៉ា​ ប្រទេសចិន

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches