សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី យុទ្ធនាការកៀរគរមូលនិធិសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨-២០២៣