សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការប្រគល់សញ្ញាបត្រ លើកទី១៣ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា