សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការព្យាការសិក្សាសម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១(A) ថ្ងៃទី២៣ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២៤ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤