សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិធីប្រគល់ បណ្ណជ័យលាភីអាហាររូបករណ៍ឆ្នាំ២០២៣