សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា របស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសិក្សា នៅខែមីនាឆ្នាំ២០២៣