សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិធីប្រគល់បណ្ណជ័យលាភី អាហារូបករណ៍ឆ្នាំ២០២២លើកទី២