កាលវិភាគសម្រាប់ប្រឡង "អាហារូបករណ៍សន្តិភាព ឆ្នាំ២០២២-២០២៦" សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី២២ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២