សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីវិធានការ សុខាភិបាលក្នុងពេលប្រឡង "អាហារូបករណ៍សន្តិភាព ឆ្នាំ២០២២-២០២៦" និងការផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលាប្រឡងពីពេលព្រឹក មកពេលរសៀលជំនួសវិញ