សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គទី១ ចាប់ផ្តើមសិក្សាពី ថ្ងៃទី២៥ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២​(កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរភាសា)