- សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការលើកពេលបើកមហោស្រព សិល្បៈគំនូរសិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សាឆ្នាំ២០២១។