សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធានាបាននូវដំណើរការរលូន នៃការរៀននិងបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក(E-Learning)