សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្កាកដំណើរការ គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិង​ឯកជនគ្រប់ កម្រឹតជាបណ្តោះអាសន្ន នៅទូទាំងប្រទេស របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា