សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់សិស្សនិស្សិត