សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបើកថ្នាក់រៀនតាមប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិក ឬ ការសិក្សាពីចម្ងាយ សម្រាប់វគ្គ សិក្សាទី៣ (Term 3)ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា