អាហារូបករណ៍១០០% ចំនួន៥០០កន្លែងផុតកំណត់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា អនុញ្ញាតិឲ្យ ប្អូនៗអាចជំពាក់សញ្ញាបត្រ បណ្ដោះអាសន្ននេះបាន