សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សាទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨--២០១៩ (ចំពោះនិសិ្សត)