សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គទី២ ចាប់ផ្តើមសិក្សាពីថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩