សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការពន្យាពេលនៃដាក់ពាក្យ ការជ្រើសរើសនិងលទ្ធផលអំពីអាហារូបករណ៍ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា !