សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គទី៣ ចាប់ផ្តើមសិក្សាពីថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨