សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការព្យួរការសិក្សាសម្រាប់ វគ្គសិក្សាទី៣ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ដល់ ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២