សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងពាក់កណ្តាលវគ្គ និងការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សាទី៣ (ចំពោះនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិត)