ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត រយៈពេល៥ឆ្នាំ (២០១៦-២០២០)​របស់ ស.ក