ការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ពិសេសថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២