ពត៏មានរបស់និស្សិត/Student Information
Email*:
Password*:
ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំឈ្មោះ​ (អក្សរខ្មែរ): នាមត្រកូល*:
នាមខ្លួន*:
Full name (in English): Family Name *:
Given Name*:
នៅលីវ/Signle *   មានគ្រួសារ/Married * ភេទប្រុស/Male *   ភេទស្រី/Female *
ជនជាតិ/Race *:                 សញ្ជាតិ/Nationality *:
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត/Date of Birth​ *:
ទីកន្លែងកំណើត/Place of Birth: ភូមិ/Village *:
ឃុំ/សង្កាត់, Commune/Sangkat:*:
ស្រុក/ខណ្ឌ, District/Khan: *:
ខេត្ត/ក្រុង, Province/City:*:
មុខរបរសព្វថ្ងៃ/Current Employment
អសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន/Current Address

សូមគោរពជូន
To
ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
The President of The University of Cambodia

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូមជម្រៀបជូនលោកប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា៖
Iwould like to seek admission for study ing within the Academic Year:  ​ -
លើមុខជំនាញឯកទេសសំរាប់ថ្នាក់/in the following specialized field:
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់/Master’s Degree*   ថ្នាក់បណ្ឌិត/Doctoral Degree*
មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និង ភាសារ/College of Arts, Humanities and Languages: * មហាវិទ្យាល័យ អប់រំ/College of Education*
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា/College of Science and Technology: * មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសង្គ​ម/College of Social Sciences*
មហាវិទ្យាល័យ ច្បាប់/College of Law: * មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រង/College of Management*
​ សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ/Techo Sen School of Government & International Rela tions (TSS): *
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូមសន្យាថា នឹងគោរពតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។បើមានការប្រព្រឹត្តខុសដោយប្រការណាមួយ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់។​ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមលោកប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ មេត្តាពិនិត្យផ្តល់លទ្ធភាព និង អនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ បានត្រឡងចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ និងឯកទេសខាងក្រោមនៅ សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជាដោយអនុគ្រោះ​។
I acknowledge that I h ave to adhere completely to the law and I take responsib ility for any misconduct which is contrary to the university rules and regulations. I hereby request admission for study at the University of Cambodia at the following college and major:
មហាវិទ្យាល័យ, College/School: * :
ឯកទេ/Major:* :
ពេលសិក្សា/Session: * : Morning   Afternoon   Evening   Weekend

សូមភ្ជាប់មកជាមួយ
ENCLOSURE

 • លិខិតបញ្ជាក់ថាបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ/បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬ សញ្ញាបត្រដែលមានតំលៃស្មើ ០២សន្លឹក
  Diploma of Bachelor, Master Degree or Equivalent
 • លិខិតរៀបរាប់ពីគោលបំណងហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសឯកទេសនេះ​ និងគោលបំណងទៅអនាគត
  Cover letter mentioning​ why you have chosen your specific major and briefly discuss your future goals
 • ប្រវត្តិរូបសង្ខេបថ្មី មានបិទរូបថត ០១ច្បាប់
  An updated CV or Resume
 • ជីវប្រវត្តិរូបសង្ខេប មានបិទរូបថតថ្មី ០១សន្លឹក
  Biography with one​ Photo
 • បង្កាន់ដៃទទួលពាក្យសុំចូលរៀន ០១សន្លឹក
  Admissions Record
 • រូបថតដែលទើបថតថ្មី មានបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនៅខាងខ្នង (ទំហំ ៤ x ៦ចំនួន ៣សន្លឹក, ទំហំ ៣ x ៤ចំនួន ១សន្លឹក, ) ០៤សន្លឹក
  Four recent photographs (4 x 6=3, 3 x 4 =1)
  សូម លោកប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ មេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាន/នាងខ្ញុំ។

 

ធ្វើនៅថ្ងៃខែធ្នាំ/Date: 14/12/2018

Job Openings

JOB OPPORTUNITIES

The University of Cambodia is a leading higher education institution. We empower our students to meet the pressing demands of globalization, at national, regional and international levels. The University encourages students to respond to the call for interdisciplinary research, teaching, and training. With the current expansion of our new college, school and academic programs, we are looking for highly qualified candidates to fill the positions as follow:
 

 1. Dean for College of Education ( 01 post)
 2. Director for the Office of Information and Technology (01 post)
 3. Assistant to Vice President for Operations (01 post)
 4. IT Technical Staff (02 post)
 5. Lead .NET Software Developer (01 post)
 6. Deputy Director for Office of Internal Quality Assurance (IQA) (01 post)
 7. Head of Toshu Fukami Library and E-library (01 post)
 8. Staff of Toshu Fukami Library (01 post)
 9. Director for ASEAN Study Center (01 post)
 10. Staff for ASEAN Study Center (01 posts)
 11. Deputy Director for Center for English Studies (01 post)
 12. Research Fellow of Institute of Research and Advanced Studies (IRAS) (01 post)
 13. Assistant to College of Arts, Humanities and Languages (01 post)


APPLICATION INFORMATION
: Please log on to our website (www.uc.edu.kh) for more details on job responsibilities and qualification requirements.
Applicants who meet the requirements should send:
A cover letter indicating the positions of interest and briefly describing and justifying how they meet the above mentioned requirements
An Updated CV along with certified copies of certificates or degrees with original official authentication.

Please submit the above mentioned documents (preferably in hard copy) to the Human Resources Department, at The University of Cambodia by using the contact details below:
 
CLOSING DATE: August 31, 2016, at 5:30 p.m. Address: Northbridge Road, Sangkat Toek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia. Tel: 023 993 274 / 010 501 454, Email: hr@uc.edu.kh
 
Please note that only short listed applicants will be contacted and
Documents submitted will not be returned