កិច្ចសំភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិត អីុ រតនា អនុប្រធានទទួលបន្ទុកសិក្សាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ស្តីពីឱកាសសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។ (នៅក្នុងព័ត៌មានមហាជន ថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧)
Event Gallery & Videos View All >
កិច្ចសំភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិត អីុ រតនា អនុប្រធានទទួលបន្ទុកសិក្សាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ស្តីពីឱកាសសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។ (នៅក្នុងព័ត៌មានមហាជន ថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧)The Center for English Studies(CES) at The University of Cambodia is pleased to announce our new term which will start on October 16th, 2017 and we are now offering special scholarships to all students.Phom Penh, 15 September 2017: The First Consultation Forum on Higher Education Studies and Scholarship Opportunities at The University of Cambodia.
A Talk on "How a Secret Elevator Pitch Technique Secured my Students Millions in Start-up Funding" by Dr. Tan Kwan Hong, a Professor and Academic Advisor to universities and institutions in Singapore, an International Speaker and specializing in business strategy, business innovation and corporate communications.Phnom Penh 08 September 2017, CIMB ASEAN Stock Challenge 2017: Presentation by CIMB Bank and CSX (Cambodia Security Exchange). A challenge to students in terms of stock trading skills and knowledge which is national and regional in scope of participating universities.សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញសាធារណៈជន ដែលជាអាណាព្យាបាលសិស្ស និស្សិត ជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលទើបបញ្ចប់ការប្រលង សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ