កម្មវិធីបើកទស្សនកិច្ចទទួលស្វាគមន៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ ចូលរួមទាំងអស់គ្នា
ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជីវិតនៅថ្ងៃនេះ ។
The UC Open House 2016. Join us for a life changing experiences today.
Date: 27thd September 2016, Venue: The University of Cambodia.