ឱកាសសិក្សាភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានមកដល់ហើយ! សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) បើកថ្នាក់ពេញម៉ោងនិងក្រៅម៉ោងសិក្សាភាសាបារាំង សម្រាប់សិស្ស-និស្សិត មន្ត្រីរាជការ និងសាធារណជន ដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង សម្រាប់ការសិក្សា-ស្រាវជ្រាវ ទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ ទំនាក់ទំនងការទូត និងចង់ទៅរស់នៅប្រទេសប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង។ ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់អាហារូបករណ៍ 30% គ្រប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំង។ ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា អាស័យដ្ឋាន វិថីណ័រប្រីត ១០១៩ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទលេខ 023 987 335/ 023 993 276 / 060 3333 46 / 093 777 991
Grande opportunité d’apprendre le français à l’Université du Cambodge ! L’Université du Cambodge (UC) propose différents cours de français aux apprenants désireux d'effectuer des recherches, de communiquer au quotidien, de s'en servir pour les relations internationales et de vivre dans des pays francophones. Inscrivez-vous dès maintenant. L’UC offre une remise de 30% pour tout le programme. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter aux 023 987 335 / 023 993 276 / 060 333 346 / 093 777 991 Big opportunity to learn French at the University of Cambodia! The University of Cambodia provides different French courses to learners in needs for research, everyday communication, and international relation and for living in French speaking country. Please register from now on. The University of Cambodia offers 30% of scholarship for all French programs. For more information, please contact us by 023 987 335 / 023 993 276 / 060 333 346 / 093 777 991
Past Events View All >
The 20th Graduation Ceremony for the Foundation Year Program on January 26, 2017.Oudom, a student studying at the College of Media and Communications at the University of Cambodia reflects his motivational participation one of many academic activities and his achievements up on learning for two years at the university.សកម្មភាពរបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សម្ដែងការបង្ហាញម៉ូត ពីប្រភេទមនុស្សជាតិ ៦យុគសម័យ នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នាថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ។
The University of Cambodia Warmly Welcomes H.E. Christopher B. Montero , Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to Cambodia, for his Distinguished Public Lecture on “the 50th ASEAN Anniversary” 9 January 2017The University of Cambodia (UC) and Guangxi University for Nationalities (GXUN) of the People's Republic of China met on 9th January 2017 to discuss about further cooperation and collaboration. UC and GXUN also signed a cooperative agreement on the 3+1 program, meaning that each university will train their students for three years and will provide an exchange program for the students to study their last year at the other university.Toastmasters public speaking competition Wednesday, January 25, 2017.