កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ខិត្តប័ណ្ណ 2017 (ភាសាខ្មែរ)

The University of Cambodia
College of Arts, Humanities and
Languages
College of Education
College of Law
The Tony Fernandes School of Business

College of Science and Technology
College of Social Sciences College of Media and Communications
Techo Sen School of Government and International Relations
The Center for English Studies (CES)
ខិត្តប័ណ្ណ 2017 (ភាសាអង់គ្លេស)

The University of Cambodia
College of Education
College of Law
The Tony Fernandes School of Business School of Graduate Studies

College of Science and Technology
College of Social Sciences College of Media and Communications
Techo Sen School of Government and International Relations
ព្រឹត្តិការណ៍ & វីដេអូ មើលទាំងអស់ >
November 21,2017 : Academic Affairs held MA Exit Comprehensive Examination and also inspected by Officials of department of scientific and research of MoEYSPhnom Penh, November 21st, 2017, The University of Cambodia (UC), led by Dr. Ratana, Vice President for Academic Affairs, warmly welcomed a group of delegates from Shanghai Ocean University and Southwest University, China. Both sides expressed a strong interest and willingness to have exchange programs for students and faculty, which will be spelt out in the MoU. Finally, the two parties agreed upon common proposal with mutual understanding.Workshop group on How to Write Quality Research Paper with Dr. Mike Minehan.
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្តូរកាលបរិច្ឆេទរៀបចំពិធីប្រគល់បណ្ណជ័យលាភីដល់ និស្សិតទទួល អាហារូបករណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ ៥០០ ឆ្នាំ២០១៧ របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។On 17 November 2017 the management team at UC attended a sharing session on the “Alignment of Teaching Methods and Assessments to Student Learning Outcomes.”កម្មវិធីប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី១៩ វគ្គទី៣និងប្រឡងឡើងវិញបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១៩ វគ្គទី២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ ។