សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលបេក្ខជន ជ័យលាភីទាំង៥រូបសម្រាប់កម្មវិធីប្រកួត ប្រជែងផលិតវីដេអូខ្លី ឆ្នាំ២០២១។