សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស ជូន ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍កិត្តិបណ្ឌិត ហ៊ីង ប៊ុនហៀង