សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសសមាជិកយុវជន កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបន្ថែមប្រចាំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤