សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡង អាហារូបករណ៍សន្តិភាពឆ្នាំ២០២២-២០២៦ បានប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា